วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่ท่องเที่ยวไทย"พระนารายณ์ราชนิเวศน์"

 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์)
          สมเด็จพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199-2231)โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้น ณ เมื่องลพบุรี เมื่อ พ.ศ.2209 สำหรับเป็นทีแปรพระราชฐาน โดยให้สถาปนิกชาวฝรั่งเศสและอิตาลีออกแบบก่อสร้าง พระองค์เสด็จมาประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้เป็นเวลานานทุกๆปี และเสด็จสวรรคตที่นี้ หลังจากรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดมาประทับ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ ตลอดจนพระที่นั่งเพิ่มเติม ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์แบ่งออกเป็น 3 เขต คือ
          เขตพระราชฐานชั้นนอก อาคารสำคัญ ได้แก่ ตึกพระเจ้าเหา อาคารสิบสองท้องพระคลัง ตึกเลี้ยงแขกเมือง อ่างเก็บน้ำและโรงช้างหลวง
          เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีพระที่นั่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 2 องค์ คือ พระที่นั่งจันทรพิศาล พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างหมู่พระที่นั้งพิมานมงกุฎ และทิมดาบ
          เขตพระราชฐานชั้นใน มีพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ ที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและหมู่ตึกพระประเทียบ 8 หลัง สร้างสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระราชนิเวศน์

ภายใน พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ ธัญญมหาปราสาท ในปัจจุบัน

การเข้าชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์

เปิดให้เข้า ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. หยุดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุนักขัตฤกษ์&
การเข้าชมผู้เข้าชมจะต้องเสียค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ถนนสรศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0-3641-1458

"ที่ท่องเที่ยวไทย" 

ถ้าชอบกด Like ใช่ กด Share